Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RUMI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
07.08.2018.
Aplikant

Informacja o warunkach pracy:
Miejsce pracy – teren miasta i siedziba Straży Miejskiej. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się po obszarze miasta i w budynku Straży Miejskiej. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2018 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

1.    Wymagania niezbędne:
         1)    obywatelstwo polskie,
         2)    ukończone 21 lat,
3)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub ścigane z oskarżenia  
                publicznego w tym również przestępstwa skarbowe,                                             
         5)    wykształcenie średnie,
         6)    sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
         7)    uregulowany stosunek do służby wojskowej,
         8)    nienaganna opinia.
2.    Wymagania dodatkowe:
         1)    preferowane wykształcenie wyższe,
         2)    wskazany lecz nieobowiązkowy staż pracy w strażach gminnych,
         3)    prawo jazdy, min. kat. B,
         4)    dyspozycyjność,
         5)    gotowość do odbycia przeszkolenia.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
         1)    ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
         2)    czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w  
                przepisach Prawo o ruchu drogowym,         
         3)    inne zadania związane z:
                a)    ratowaniem zdrowia i życia obywateli,
                b)    udziałem w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,
                c)    zabezpieczaniem miejsc przestępstw, katastrof i innych zagrożeń,
                d)    udziałem w zabezpieczaniu imprez masowych,
                e)    doprowadzaniem nietrzeźwych do izby wytrzeźwień,
                f)    zapobieganiem powstawaniu przestępstw i wykroczeń,
                g)    informowanie społeczności o stanie i rodzajach występujących zagrożeń.
4.    Wymagane dokumenty:
         1)    życiorys (CV) - własnoręcznie podpisany,
         2)    list motywacyjny -  własnoręcznie podpisany,,
         3)    kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy, (oryginały do wglądu),
         4)    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),
         5)    kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (oryginały do wglądu),
         6)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,    
         7)   zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia
                publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
          8)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
                publicznych,                 
          9)    oświadczenie o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
         10)   książeczka wojskowa do wglądu,

 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz treść oświadczeń z pkt. 8 i 9 do pobrania w załączniku do ogłoszenia.

Wymiar czasu pracy – pełny etat. Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – 1 października 2018r.
Umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na czas określony 6  m-cy i umową na czas określony 1 roku.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Straży Miejskiej w Rumi z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi, w terminie do 4 września 2018 r. lub przesłać pocztą na adres Straży Miejskiej w Rumi(decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w Rumi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Straży Miejskiej w Rumi /www.sm.rumia.pl/, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.rumia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Rumi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Komendant Straży Miejskiej w Rumi, siedziba: ul. Abrahama 17, 84-230 Rumia, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Aplikant.”

Oświadczenie kandytata
Kwesionariusz osobowy
Oświadczenie o stanie zdrowia

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Komendant Straży Miejskiej wRumi z siedzibą w Rumi, przy ul. Abrahama 17 (kod pocztowy: 84 – 230), tel.: (58) 6719473, adres e-mail: r.swirski@sm.rumia.pl ; dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych rodo@sm.rumia.pl.
2. Celem zbierania danych jest nabór na stanowisko Aplikant w  Straży Miejskiej w Rumi mający na celu wyłonienie kandydata do pracy. Podstawa prawna:  art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 706), art. 11 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016)
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia/wzięcia udziału w naborze mającym na celu wyłonienie kandydata na wolne stanowisko pracy. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w/w postępowaniu.  
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dokumenty aplikacyjne nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, którzy zostali wpisani w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane prze okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata, a nieodebrane osobiście podlegają zniszczeniu po upływie 7 dni od zakończenia 3 miesięcznego okresu ich przechowywania.
9. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób uczestniczących w procedurze naboru, można odebrać osobiście w siedzibie StrażyMiejskiej w Rumi, w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Po upływie tego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.

Zmieniony ( 07.08.2018. )
 
Ważniejsze wydarzenia od 2 lipca do 5 sierpnia 2018 r.
06.08.2018.
    W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 156 patroli: zmotoryzowane, rowerowe, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 15 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 532 wykroczenia, które w 427 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 91 mandatami karnymi, a w 14 sprawach wszczęto czynności zmierzające do skierowania wniosków do sadu o ukaranie. Wykonano 484 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 101 osób. 501 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Do Komisariatu Policji w Rumi doprowadzono 6 osób, w tym 2 sprawców przestępstw.
Ważniejsze wydarzenia:
1.    Dnia 10.07.2018 r. podczas legitymowania grupki osób podejrzanych o popełnienie wykroczeń jedna z nich zaczęła uciekać. Po krótkim pościgu mężczyznę ujęto. W wyniku dalszych czynności okazało się, że jest poszukiwany przez Policję. Ujętego doprowadzono do KP w Rumi.
2.    Dnia 10.07.2018 r. w rejonie skrzyżowania ul. Stoczniowców z ul. Dąbrowskiego doszło do kolizji 3 pojazdów samochodowych. Strażnicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udrożnili przejazd, udzielili pomocy medycznej jednemu z kierowców oraz wezwali Jednostkę ratowniczo-Gaśniczą, pogotowie ratunkowe i Policję.
3.    Dnia 12.07.2018 r. u zbiegu ul. Dąbrowskiego z ul. Paderewskiego strażnicy podjęli reanimację w stosunku do kobiety z zatrzymaniem akcji serca. W tym celu wykorzystali defibrylator AED, będący na wyposażeniu radiowozu. Po przyjeździe ratowników medycznych jeszcze przez kilkanaście minut wspólnie prowadzili akcję, której wynikiem był powrót funkcji życiowych. Następnie ratownicy medyczni przewieźli kobietę do szpitala w Wejherowie, a strażnicy udali się do jej miejsca zamieszkania w celu poinformowania rodziny.
4.    Dnia 13.07.2018 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w rejonie ul. Partyzantów i ul. Żurawiej chodzi starsza kobieta, wyglądająca na zagubioną. Strażnicy udali się na miejsce, gdzie potwierdzili zgłoszenie. Starsza pani wyglądała na zdezorientowaną, nie wiedziała jak się tam znalazła. Okazało się, że policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu od rodziny starszej pani. Strażnicy zaopiekowali się kobietą do czasu przybycia na miejsce członków rodziny.
5.    Dnia 24.07.2018 r. strażnicy miejscy przeprowadzili zajęcia z I pomocy przedmedycznej dla podopiecznych CIS. Ćwiczenia przy użyciu AED i fantomów prowadził specjalista straży miejskiej Maciej Cyman (ratownik medyczny) oraz  aplikant Artur Bach (ratownik kwalifikowany) W zajęciach udział wzięło ponad 20 osób.
6.    Dnia 26.07.2018 r. patrol Straży Miejskiej w pościgu zatrzymał osobę nieletnią prowadzącą samochód bez uprawnień. Czynności w tej sprawie prowadzi Policja.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 25 czerwca do 1 lipca 2018 r.
02.07.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 44 patrole: zmotoryzowane, rowerowe, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 157 wykroczeń, które w `117 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 40 mandatami karnymi. Wykonano 103 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 37 osób. 129 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 2 skuteczne interwencje wykonano w wyniku pracy przy monitoringu miejskim. W ostatnim czasie narasta problem koczowania bezdomnych w budynku Dworca PKP w Rumi. Straż Miejska interweniowała wielokrotnie wypraszając to 3, to 6 to znów 4 delikwentów, a w przypadku spożywania alkoholu karząc ich mandatami. Bezdomni wracają jednak do budynku, przy tym uważają, że mają prawo tam przebywać mimo, że nie czekają na pociąg ani na autobus. Nie chcą lub nie mogą zrozumieć, że poczekalnia przeznaczona jest dla podróżnych, a nie jest ogrzewalnią dla nich.
Inne wydarzenia tygodnia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec rekordowej liczby 60 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (54 osoby), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (6 osób). 25 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, 29 pouczono. Za nieobyczajne zachowanie 1 osoba została ukarana i 5 pouczono. Dwie osoby w stanie upojenia alkoholowego odwieziono do policyjnej izby zatrzymań w Wejherowie, do dwóch wezwano pogotowie ratunkowe z uwagi na obrażenia poniesione przy upadku, cztery inne osoby nietrzeźwe odwieziono do miejsca zamieszkania.
    2) Zwierzęta. Podjęto 15 interwencji związanych z wałęsaniem się psów i innymi zdarzeniami. Do schroniska zabrano 2 psy - jeden przybłąkał się na posesję prywatną, innego odłowił technik weterynarii. Siedem wezwań dotyczyło dzików. Między innymi dziki okazały się „wandalami” uparcie niszczącymi nasadzenia kwiatów (np. przed Urzędem Miasta), co stwierdzono przy pomocy monitoringu. Ujawniono w minionym tygodniu 1 padłego psa. Zabrały go służby komunalne.
    3) Wykroczenia drogowe. Podjęto 49 interwencji w różnych miejscach miasta. 9 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 5 interwencji, 2 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta. Jedną posesję na ul. Różanej kontrolowano z powodu (jak zgłoszono) biegających szczurów. Gryzoni nie potwierdzono, ale posesja została skontrolowana zgodnie z procedurą.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 15 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 3 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 4 osoby ukarano i 14 pouczono. 6 osób pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych.
W dniu 27 czerwca w okolicach Ronda Armii Krajowej strażnik miejski po służbie, jadąc samochodem prywatnym, zauważył mężczyznę uciekającego pieszo przed policjantem. Zabrał policjanta do samochodu, zajechali drogę uciekającemu i policjant go zatrzymał. Był to złodziej, który uciekał po pospiesznym ukryciu skradzionych przedmiotów (m. in. laptopy) w krzakach.
Również 27 czerwca w godzinach popołudniowych, po 3 zgłoszeniach, patrol poszukiwał obnażającego się mężczyzny w różnych częściach miasta (najpierw w okolicach ul. Wrocławskiej, potem przy sklepie Auchan i na koniec w łąkach przy ul. Pomorskiej). Mężczyzna okazał się niezrównoważonym psychicznie - odwieziono go do domu i przekazano matce.
W dniu 28 czerwca w godzinach popołudniowych patrol SM znalazł starszą kobietę, która nie wiedziała gdzie się znajduje. Ustalono personalia i telefon do córki, która przybyła do SM, by zabrać mamę.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 18 do 24 czerwca 2018 r.
26.06.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 29 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz 7 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 103 wykroczenia, które w 85 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 18 mandatami karnymi. Wykonano 95 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 24 osoby. 80 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 5 skutecznych interwencji wykonano w wyniku pracy przy monitoringu miejskim.
Inne wydarzenia tygodnia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 39 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 3 osoby ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, 29 pouczono. Za nieobyczajne zachowanie 1 osoba została ukarana i 3 pouczono. Jedną osobę bezdomną w stanie upojenia alkoholowego odwieziono do policyjnej izby zatrzymań w Wejherowie.
2)    Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji związanych z wałęsaniem się psów. Do schroniska nie zabrano jednak żadnego zwierzęcia, ale dwukrotnie udało się ustalić właścicieli, którzy zostali ukarani mandatami za brak dozoru nad psami. Pięć wezwań dotyczyło dzików. Za każdym razem zwierząt już nie było, ale zgłoszenia dowodzą, że nadal jest w Rumi problem z tymi zwierzętami. Odłownia dzików już stoi. Ujawniono w minionym tygodniu 2 padłe psy i 1 kota. Zabrały je służby komunalne.
3)    Wykroczenia drogowe. Podjęto 41 interwencji w różnych miejscach miasta. 8 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 6 interwencji, 3 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych, a jedną ukarano. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 5 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby pouczono, a jedna ukarano mandatem. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 3 osoby ukarano i 4 pouczono. 3 osoby pouczono, a 1 ukarano za palenie tytoniu w miejscach zabronionych.
W dniu 20.06.2018 r. na ul. Fiołkowej znaleziono leżącą kobietę bez kontaktu. Wezwane pogotowie ratunkowe, które zabrało je do miejsca zamieszkania celem przeprowadzenie wywiadu medycznego. W dniu 22 czerwca upadł mężczyzna na ul. Dąbrowskiego rozbijając sobie głowę. Wezwane pogotowie ratunkowe zabrało go do szpitala.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 11 do 17 czerwca 2018 r.
18.06.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 38 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 162 wykroczenia, które w 133 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 29 mandatami karnymi. Wykonano 100 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 33 osoby. 107 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 6 skutecznych interwencji wykonano w wyniku pracy przy monitoringu miejskim.
W czwartek i piątek 14 i 15 czerwca strażnicy przeprowadzili dwie edycje policyjnej akcji „Bezpieczny pieszy” - w czwartek na szczeblu wojewódzkim, w piątek na szczeblu powiatowym. Udział w akcji wzięło 24 strażników. Nasilenie pracy w kierunku ochrony pieszych spowodowało znaczny wzrost ujawnień wykroczeń drogowych w całym tygodniu, których liczba sięgnęła 75.

Inne wydarzenia tygodnia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 41 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 17 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, 23 pouczono. Za nieobyczajne zachowanie 1 osoba została pouczona. Jedną osobę bezdomną w stanie upojenia alkoholowego odwieziono do policyjnej izby zatrzymań w Wejherowie.
    2) Zwierzęta. Podjęto 3 interwencje związane z wałęsaniem się psów. Do schroniska nie zabrano jednak żadnego zwierzęcia. Niestety w okolicach Urzędu Miasta nadal grasują dziki. Oczekuje się na decyzję starostwa Powiatowego w sprawie wyrażenia zgody na ich odłów. Pojawiły się też pojedyncze dziki w innych rejonach miasta. W okolicach ul. Pomorskiej dzik zaatakował i poranił psa na spacerze. Uprasza się mieszkańców o nie dokarmianie dzików i kaczek oraz o dokładne zamykanie wiat śmietnikowych. Dzikie zwierzęta wchodzą do miasta w poszukiwaniu łatwej karmy.
    3) Wykroczenia drogowe. Podjęto 75 interwencji w różnych miejscach miasta. 11 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 11 interwencji, 7 osób pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 12 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 1 osobę ukarano i 15 pouczono. 5 osób pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych. W dniu 13 czerwca udzielono pomocy mężczyźnie, który nie wiedział gdzie się znajduje. Z pomocą Policji ustalono jego dane osobowe, co spowodowało jego bezpieczny powrót do domu.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 11 - 20 z 261

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com