Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
TWÓJ PIES
06.04.2017.

 Wybrany obraz

II wojewódzka akcja Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego (10 - 22 kwietnia 2017 r.)

Prefektura Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego informuje, że w dniach 10 - 22 kwietnia 2017 r. na terenie województwa zostanie przeprowadzona druga już, wspólna, wzmożona i koordynowana akcja, tym razem dotycząca przestrzegania przepisów związanych z warunkami bytowymi i wyprowadzaniem psów o nazwie „Twój Pies”.
Pierwszą akcję wspólną „Bezpieczna droga do szkoły” straże gminne i miejskie (w liczbie 20) w województwie przeprowadziły na przełomie sierpnia i września 2016 r. i była to akcja kierowana przez Straż Miejską w Gdańsku. Zasadniczym sukcesem pierwszej akcji było skuteczne zabezpieczenie dzieci wracających do szkół po wakacyjnej przerwie. W przedmiotowym okresie w województwie pomorskim nie odnotowano ani jednego wypadku komunikacyjnego, ani żadnego innego negatywnego zdarzenia z udziałem dzieci w drodze do i ze szkoły.
    W obecnie planowanej akcji głównym kierownikiem i koordynatorem jest Straż Miejska w Rumi.
    Główne założenia akcji to: kontrole prowadzone przez strażników pod kątem przestrzegania miejscowych „Regulaminów o czystości i porządku” w gminach, a dotyczących zasad prowadzania psów na smyczach i w kagańcach, kontrole sprzątania po psach na terenach publicznych, zachęcanie właścicieli czworonogów do korzystania z zestawów higienicznych, kontrole sposobów utrzymania psów na posesjach w miastach i w gospodarstwach rolnych na wsi i w miastach (trzymanie psów w obrębie posesji/gospodarstwa bez możliwości wydostawania się poza teren, kojce, sprzątanie, woda i pożywienie, długość łańcuchów itd.), działania kontrolne/prewencyjne w zakresie psów luzem, pogadanki w szkołach w klasach najmłodszych o tematyce związanej z zachowaniem się dziecka w chwili napotkania wałęsającego się psa (z udziałem psa służbowego SM lub innych służb) oraz zasad wyprowadzania psów na spacery przez dzieci. Strażnicy będą rozdawać właścicielom psów zestawy higieniczne do sprzątania po psach ufundowane przez Urząd Miasta Rumi.
    Akcja „Twój Pies” będzie miała charakter edukacyjno-represyjny, a zatem z jednej strony będzie edukacja w szkołach i rozmowy pouczające z osobami wyprowadzającymi psy, ale również - mandaty karne lub wnioski do sądu o ukaranie w szczególności za niesprzątanie po psach i nie stosowanie smyczy i kagańców.
Mamy nadzieję, że użycie bloczków mandatowych będzie niepotrzebne.

Więcej informacji:
http://prefektura.strazmiejska.gda.pl/2017/04/05/twoj-pies-nasz-problem/

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski

 
O G Ł O S Z E N I E
05.04.2017.

Straż Miejska w Rumi informuje, iż w pasie drogowym ul. Starowiejskiej w Rumi (działka ozn. geod. 537/5 obr. 11), na wysokości wiaduktu przy Dworcu Komunikacji Miejskiej, porzucony został rower (zdj. poniżej).

 Wybrany obraz

Rower został przewieziony do siedziby Straży Miejskiej w Rumi przy ul. Abrahama 17 w dniu 05.04.2017r.
    W przypadku braku zgłoszenia się właścicieli przedmiotowego roweru po jego odbiór do dnia 19.04.2017r., zostanie on przekazany do utylizacji.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski

 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 27 marca do 02 kwietnia 2017 r.
03.04.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 30 patroli własnych: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 125 wykroczeń, które w 92 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 29 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 4 wnioski o ukaranie. Wykonano 99 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 30 osób. 128 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
6 skutecznych interwencji zrealizowano dzięki informacjom o wykroczeniach z monitoringu miejskiego.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 22 osób, z których 10 ukarano (2 osoby ukarano za spożywanie alkoholu w skate parku przy ul. Gdańskiej), pozostałe zostały pouczone, 6 razy interweniowano wobec upojonych alkoholem i leżących w miejscach publicznych - 3 osoby odwieziono do miejsca zamieszkania, 11 pouczono. Wobec jednego mężczyzny trwają czynności wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku do sądu w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscu zabronionym z innym mężczyzną, podaniem fałszywych danych osobowych oraz stawianiem czynnego oporu. Osobę ujęto i przewieziono do Komisariatu Policji w Rumi, gdzie ustalono prawdziwe dane osobowe, po czym zwolniono. Zdarzenie miało miejsce w sobotę 1 kwietnia 2017 r. na ul. Stoczniowców przy placu zabaw pełnym dzieci i rodziców. Drugi amator alkoholu przyjął mandat karny i oddalił się w swoją stronę.
2)    Zwierzęta. Podjęto 12 interwencji. W dniu 31 marca na ul. Mostowej pies pogryzł innego psa. Nakazano właścicielowi przeprowadzenie obserwacji weterynaryjnej i nałożono mandat karny. Dwie interwencje związane były ze zgłoszeniami o dzikach - te nie potwierdziły się. Pracownik weterynarii w dniu 31 marca zabrał padłą sarnę z ul. Rajskiej. Sarna, jak stwierdził pracownik była już w leciwym wieku (prawie nie miała już zębów), zaczepiła o coś i raniła się w brzuch. Pozostałe interwencje dotyczyły: wałęsających się psów - we współpracy ze schroniskiem odłowiono 1 psa.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 50 takich interwencji w różnych miejscach miasta. 6 kierowców ukarano mandatami, przeciwko trzem skierowano wnioski o ukaranie do sądu, 42 pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 11 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. Wystawiono nakazy z wyznaczonymi terminami do uprzątnięcia posesji.
5)    Zadymianie. 11 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (piece skontrolowano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji) oraz dwie, związane z rozpaleniem ognisk w niedozwolonych miejscach, a także cztery ze spalaniem odpadów działkowych w ogrodach. Posiadający ogrody mieszkańcy powinni powstrzymywać się od spalania liści i trawy w ogródkach, gdyż powoduje to poważne zadymienie okolicznych posesji.
6)    Inne. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano mandatami 7 osoby, 10 pouczono, za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 1 osobę, a 5 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano, a 7 pouczono. 2 osoby ukarano i 2 pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez ustawę.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RUMI OGŁASZA WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
29.03.2017.
Aplikant


Informuję się zainteresowanych, że nabór na stanowisko „aplikant” w Straży Miejskiej w Rumi został rozstrzygnięty w dniu 17 marca 2017 r.
W trakcie naboru złożono 8 aplikacji, z których 6 było zgodnych z wymaganiami postawionymi w ogłoszeniu z dnia 20 lutego 2017 r.
Zgodnie z regulaminem naboru, w związku z małą ilością złożonych aplikacji nie przeprowadzono testu kwalifikacyjnego.
Komisja kwalifikacyjna zaprosiła do rozmów kwalifikacyjnych 6 osób, z których            w dniu 17 marca 2017 r. stawiło się 5 kandydatów:
1.    Mariusz Krawiec z Wejherowa,
2.    Radosław Lesner z Redy,
3.    Joanna Paschilke-Tarasewicz z Gdańska,
4.    Sebastian Pewniak z Wejherowa,
5.    Tomasz Stachowiak z Rumi.

Najlepszy zasób wiedzy i umiejętności oraz najlepsze predyspozycje oczekiwane na przyszłym stanowisku aplikanta wykazał  Pan Tomasz Stachowiak z Rumi, który zostanie zatrudniony w dniu 01 kwietnia 2017 r.
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 20 do 26 marca 2017 r.
27.03.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 33 patrole własne: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 137 wykroczeń, które w 99 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 38 mandatami karnymi. Wykonano 96 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 23 osoby. 100 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 4 skuteczne interwencje zrealizowano dzięki informacjom o wykroczeniach z monitoringu miejskiego. W minionym tygodniu strażnicy ujęli i doprowadzili 2 osoby poszukiwane.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 32 osób, z których 9 ukarano, pozostałe zostały pouczone, 8 razy interweniowano wobec upojonych alkoholem i leżących w miejscach publicznych - 3 osoby ukarano za nieobyczajne zachowanie, 5 pouczono.
2)    Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji. W dniu 21 marca na ul. Sobieskiego pies pogryzł dziecko. Nakazano właścicielowi przeprowadzenie obserwacji weterynaryjnej i nałożono mandat karny. Pozostałe interwencje dotyczyły: wałęsających się psów - we współpracy ze schroniskiem odłowiono 2 psy, podejrzanie zachowującego się lisa (sprawę przekazano specjaliście do spraw dzikich zwierząt), podejrzanie zachowującego się kota (właściciel wyjaśnił, że kot tak zachowuje się zawsze) oraz ujawniono jedną padlinę psa (przekazano miejsce służbom komunalnym).
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 51 takich interwencji w różnych miejscach miasta. 15 kierowców ukarano mandatami, a 38 pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 7 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. Wystawiono nakazy z wyznaczonymi terminami do uprzątnięcia posesji.
5)    Zadymianie. 9 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów, w tym dwie, związane z rozpaleniem ognisk w niedozwolonych miejscach (1 mandat karny, jedno pouczenie) oraz dwie ze spalaniem odpadów działkowych w ogrodach. Piece skontrolowano. Nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji.
6)    Inne. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano mandatami 4 osoby, 11 pouczono, za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 1 osobę, a 1 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 4 osoby ukarano, a 7 pouczono. 3 osoby ukarano, a 4 pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez ustawę.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 11 - 20 z 196

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com