Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia 18 - 24 listopada 2013 r.
26.11.2013.
     W dniu 18 listopada najważniejsze dwa zgłoszenia dotyczyły zakłócania porządku publicznego, zaczepianie przechodniów i spożywanie publiczne alkoholu – jedno z ul. Dąbrowskiego (niepotwierdzone), drugie z ul. Podgórnej (potwierdzone: 1 mandat, 1 pouczenie) o godz. 18.55. Dodatkowo w tym dniu strażnicy zabezpieczyli uszkodzoną studzienkę na ul. Sobieskiego.
    W dniu 19 listopada rankiem strażnicy zabezpieczyli uszkodzoną kolejną studzienkę na ul. Świętopełka. O godz. 10.46 z numeru 112 powiadomiono o leżącej osobie przy ul. Gdańskiej. Informacja potwierdziła się – był to nietrzeźwy mężczyzna, który po udzieleniu pomocy przez strażników „pozbierał się” i ruszył samodzielnie w swoją stronę. O godz. 13.30 z autobusu ZKM na pętli przy ul I Dywizji WP patrol SM usunął nietrzeźwego mężczyznę z autobusu. Tego dnia o godz. 17.40 na skrzyżowaniu ulic Kosynierów i Kilińskiego doszło do kolizji z udziałem motocyklisty. Nic nikomu się nie stało. Kierowcy spisali odpowiednie oświadczenia i rozjechali się. Natomiast o godz. 19.57 na ul. Mickiewicza pod samochodem osobowym strażnicy ujawnili dużą plamę oleju. Kierowcę wezwano do komendy (będzie mandat karny), a do plamy oleju Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, która plamę zutylizowała.
    W dniu 20 listopada aż 4 zgłoszenia dotyczyły dymów wydostających się z gospodarstw domowych z podejrzeniem, że palone są śmieci. W trzech przypadkach spalano węgiel, a w jednym – udzielono pouczenia.
    W dniu 21 listopada o godz. 11.27 z ul. Szczecińskiej patrol podniósł nietrzeźwego bezdomnego i przewiózł go do MOPS. Niestety z uwagi na nietrzeźwość nie można było mężczyzny skierować do domu opieki. Przewieziono go do Policji, a następnie do izby zatrzymań do wytrzeźwienia. Inaczej postąpiono z innym mężczyzną, który po godz. 16.00 leżał na ul. Żwirki i Wigury. Został odwieziony do domu. O godz. 18.48 ujawniono kierowcę, który zaparkował na ul. Warszawskiej na miejscu dla niepełnosprawnych. Otrzymał wysoki mandat karny. O godz. 20.40 patrol interweniował wobec dziewczynki (15 l.), która żebrała przy sklepie na ul. Dąbrowskiego. Mieszkanka Rumi została odesłana do domu.
    W dniu 22 listopada o godz. 15.40 na ul. Dąbrowskiego samochód ciężarowy potrącił mężczyznę prowadzącego rower. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Na polecenie Policji strażnicy przez dwie godziny pomagali w udrażnianiu ruchu na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Starowiejską. Na zdjęciu poniżej – zdruzgotany rower pod ciężarówką.

Wybrany obraz

    W dniu 23 listopada o godz. 11.00 na ul. Krakowskiej udzielono pierwszej pomocy mężczyźnie z urazem głowy. Mężczyzną zaopiekowała się żona. Tego dnia znów kilka interwencji dotyczyło podejrzanych dymów z kominów. Ani jedna interwencja nie potwierdziła spalania śmieci lub innych niedozwolonych substancji. O godz. 22.08 z autobusu ZKM usunięto nietrzeźwego mężczyznę. O godz. 22.19 na ul. Kosynierów odłowiono bezpańskiego psa.
W dniu 23 listopada rewirowi kontrolowali tereny gminne pod względem czystości. Na zdjęciach poniżej zgłoszony do sprzątania stan terenów przy ul. Gdyńskiej.

  Wybrany obraz Wybrany obraz

    Noc z soboty na niedzielę minęła spokojnie za wyjątkiem jednej interwencji dotyczącej zakłócania ciszy nocnej na ul. Malczewskiego o godz. 2.00. Głośną muzykę wyłączono po interwencji strażników.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 28 patroli własnych zmotoryzowanych, pieszych z psami i 3 z Policją. Pozwoliło to ujawnić 173 wykroczenia, które w 76 przypadkach zakończyły się pouczeniami, a w 80 mandatami karnymi, 17 spraw skierowano do sądu. Skontrolowano 51 miejsc uznanych za zagrożone oraz wykonano 70 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 14 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RUMI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
04.11.2013.
Referent

1.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    ukończone 18 lat,
3)    pełnia praw obywatelskich,
4)    wykształcenie średnie, mile widziane wyższe,
5)    nienaganna opinia.
2.    Wymagania dodatkowe:
1)    umiejętność biegłego posługiwania się komputerem,
2)    umiejętność komputerowej obróbki zdjęć,
3)    biegła znajomość oznakowań rejestracyjnych pojazdów polskich i zagranicznych,
4)    biegła umiejętność rozpoznawania marek pojazdów,
5)    znajomość prawa o ruchu drogowym,
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
1)    opracowanie i drukowanie zdjęć fotoradaru,
2)    prowadzenie korespondencji z osobami fizycznymi i osobami prawnymi w sprawach o wykroczenia drogowe,
3)    prowadzenie rejestrów wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości,
4)    czynności związane z ustalaniem danych osobowych sprawców wykroczeń,
5)    sporządzanie sprawozdań okresowych
4.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kserokopie świadectw pracy,
4)    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5)    kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6)    kwestionariusz osobowy,
7)    kserokopia dokumentu tożsamości,
8)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10)    inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu,
11)    referencje (na żądanie).
Wymiar czasu pracy – pełny etat. Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – 28 listopada 2013 r.
Umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres trzech miesięcy i umową na czas określony 1 roku.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Straży Miejskiej w Rumi z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi w terminie do 14 listopada 2013 r.
Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w Rumi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Straży Miejskiej w Rumi /www.sm.rumia.pl/, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Rumi.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
Zmieniony ( 04.11.2013. )
 
Informacja dla czytelników serwisu.
01.07.2013.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi uprzejmie informuje, że następny serwis informacyjny dotyczący działalności Straży Miejskiej w Rumi zostanie opublikowany na tej stronie internetowej w dniu 29 lipca 2013 r. i będzie obejmować okres od 24 czerwca do 28 lipca 2013 r.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski

 
Ogłoszenie o wynikach naboru
29.04.2013.
OGŁOSZENIE
o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko „aplikant” Straży Miejskiej w Rumi

Podaje się do wiadomości, że w dniu 26 kwietnia 2013 r. rozstrzygnięty został nabór na stanowisko „aplikanta” w Straży Miejskiej w Rumi. Dokumenty aplikacyjne złożyło 27 osób, z czego pozytywnie zweryfikowano dokumenty 18 osób. Po rozmowach kwalifikacyjnych w I etapie wyłoniono 5 najlepszych kandydatów:

1.    Dariusz Hennig z Rumi,
2.    Daniel Jeka z Rumi,
3.    Marcin Chankiewicz z Gdańska,
4.    Dariusz Hinc z Gdyni,
5.    Katarzyna Góral z Rumi.

W II etapie naboru najwięcej punktów uzyskał pan Dariusz Hennig z Rumi.
Pan Dariusz Hennig spełnia wszystkie warunki podstawowe i dodatkowe, a ponadto posiada kwalifikacje dodatkowe pożądane na stanowisku aplikanta straży miejskiej. Kandydat zaprezentował najlepszą wiedzę i umiejętności w wymaganym na tym stanowisku zakresie.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
 
Nabór na wolne stanowisko pracy
19.03.2013.
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RUMI
OGŁASZA NABÓR
NA  WOLNE STANOWISKO PRACY

Aplikant
1.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4)    wykształcenie wyższe lub średnie z co najmniej półrocznym stażem pracy w strażach gminnych lub Policji,
5)    nienaganna opinia.
2.    Wymagania dodatkowe:
1)    prawo jazdy, min. kat. B,
2)    dyspozycyjność,
3)    gotowość do odbycia przeszkolenia.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2)    czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach Prawo o ruchu drogowym,
3)    inne zadania związane z:
a)    ratowaniem zdrowia i życia obywateli,
b)    udziałem w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,
c)    zabezpieczaniem miejsc przestępstw, katastrof i innych zagrożeń,
d)    udziałem w zabezpieczaniu imprez masowych,
e)    doprowadzaniem nietrzeźwych do izby wytrzeźwień,
f)    zapobieganiem powstawaniu przestępstw i wykroczeń,
g)    informowanie społeczności o stanie i rodzajach występujących zagrożeń.
4.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kserokopie świadectw pracy,
4)    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5)    kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6)    kwestionariusz osobowy,
7)    kserokopia dokumentu tożsamości,
8)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10)    inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu,
11)    referencje (na żądanie).
Wymiar czasu pracy – pełny etat. Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – 1 maja 2013 r.
Umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres trzech miesięcy i umową na czas określony 1 roku.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Straży Miejskiej w Rumi z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi w terminie do 9 kwietnia 2013 r.
Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w Rumi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Straży Miejskiej w Rumi /www.sm.rumia.pl/, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Rumi.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Zmieniony ( 19.03.2013. )
 
«« start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast. » koniec »»

Pozycje :: 191 - 196 z 196

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com