Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia 26 maja - 1 czerwca 2014 r.
02.06.2014.
    Najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia była czwartkowa Sesja Rady Miejskiej poświęcona bezpieczeństwu z udziałem przedstawicieli Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Przedstawiciele tych służb wygłosili sprawozdania z działalności w 2013 r. w tym również komendant Straży Miejskiej w Rumi.
W swoim wystąpieniu komendant Straży Miejskiej w Rumi powiedział między innymi, że w 2013 r. liczba patroli wyniosła – 1637, a na skutek bardzo dobrej współpracy z Policją nadal organizowano wspólne patrole mieszane i odbyło się ich 187. W 2013 r. strażnicy wykonali 2855 interwencji zleconych przez obywateli (ich ilość wzrosła prawie o 200 w stosunku do 2012 r.). Skontrolowano wytypowane miejsca uznane jako zagrożone wg „mapy zagrożeń” – 2300 razy. W 2013 r. strażnicy ujawnili 7377 wykroczeń co w stosunku do liczby 8990 z roku 2012 oznacza poprawę stanu porządku i spokoju w Rumi.
Z satysfakcją komendant stwierdził, że znacznie większa ilość interwencji zleconych przez mieszkańców kończyła się udzieleniem pomocy mieszkańcom, a nie stosowaniem środków wychowawczych lub mandatów. Liczba wybryków chuligańskich oraz zakłóceń ciszy i spokoju, a w szczególności spoczynku nocnego zmniejszyła się o 21 w stosunku do roku poprzedniego. Do szczególnych wyników można zaliczyć: ujęcie sprawców przestępstw - 27 osób (w tym sprawców kradzieży mienia), chuliganów niszczących mienie komunalne, sprawców pobić, sprawców wybryków chuligańskich w autobusach ZKM.
    Straż Miejska w Rumi ujawniła najwięcej wykroczeń w dziedzinie komunikacji - 5307. Głównym przewinieniem kierowców jest złe parkowanie. Za wykroczenia drogowe tego typu nałożono 2139 mandatów karnych na kwotę 425.490 zł przy jednoczesnym udzieleniu 726 pouczeń. Najczęściej występujące przypadki łamania przepisów kodeksu drogowego to pozostawianie samochodów na postój na chodnikach i ścieżkach rowerowych, w obrębie skrzyżowania oraz za znakiem zakazu zatrzymywania się lub w „strefie taxi”, a także blokowanie miejsc postojowych przeznaczonych dla kierowców niepełnosprawnych lub blokowanie przejść dla pieszych i wyjazdów z bram i garaży.
Za niedozwolone przekraczanie prędkości w 2013 r. zarejestrowane przez fotoradar  nałożono 2007 mandatów karnych na kwotę 331.620 zł. W 2013 r. w Rumi nikt nie zginął w wypadku drogowym.
    W 2013 roku odnotowano dalszy spadek wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej. Było ich 125 z czego 15 zakończyło się postępowaniem mandatowym, pozostałych winnych pouczono. Wykroczenia tego rodzaju najczęściej są popełniane przez osoby w stanie upojenia alkoholowego. Wielu osobom udzielono pomocy przedmedycznej, a do niektórych trzeba było wezwać pogotowie ratunkowe. W kilku przypadkach można mówić o uratowaniu życia przez strażników. 57 osób odwieziono do domu lub do policyjnej izby zatrzymań. W dziedzinie walki z alkoholizmem odnotowano ponad 1000 interwencji, w trakcie których ujawniono  584 wykroczenia. Pouczono 401 osób, nałożono 165 mandatów na kwotę 12. 800 zł, a 18 spraw zakończyło się skierowaniem wniosków o ukaranie do sądu. To widoczny spadek tych wykroczeń. W 2012 roku po raz pierwszy od 9 lat ich liczba spadła o 500 w stosunku do 2011 r., a w 2013 r. odnotowano dalszy spadek o 300 wykroczeń.
W dziedzinie utrzymania czystości i porządku oraz przestrzegania przepisów lokalnych na posesjach rewirowi skontrolowali 5855 posesji. Największą ilość kontroli (5302) rewirowi wykonali w od stycznia do końca maja 2013 r. na skutek wniosku otrzymanego z PGMOŚ. Zadanie polegało na sprawdzeniu umów na wywóz nieczystości stałych przed wejściem w życie „ustawy śmieciowej”. Pozostałe 553 kontrole wykonano od lipca do grudnia 2013 r. (duża część tych kontroli dotyczyła sprawdzenia prawidłowości złożonych przez mieszkańców deklaracji). Wykryto 146 dzikich wysypisk śmieci, które w wyniku działań zostały uprzątnięte. Przez cały 2013 rok pod nadzorem i przy współpracy Straży Miejskiej nadal prowadzono stałą akcję odłowu wałęsających się zwierząt. Współpraca z technikiem weterynarii (na mocy umowy) zaowocowała odłowieniem 104 zwierząt (w tym 74 psy, 15 kotów i 15 innych).
Straż Miejska 106 razy brała udział w zabezpieczaniu katastrof, wypadków i innych zdarzeń losowych.
Inne ważne wyniki pracy Straży Miejskiej w Rumi to:
1)    ujęcie i przekazanie Policji 68 osób, z których 27 okazało się sprawcami przestępstw, a 2 osobami poszukiwanymi,
2)    samodzielne ujawnienie 8 przestępstw,
3)    rozpoznawanie i zabezpieczanie niewypałów i niewybuchów – 6 razy,
4)    usunięcie z drogi 3 wraków pojazdów oraz spowodowanie usunięcia kilku innych przez ich właścicieli, na zdjęciu usuwanie wraku przez patrol Straży Miejskiej 10 maja 2013 r.
5)    walka z wypalaniem traw – kilkanaście razy (kilku sprawców ustalono i ukarano) i nielegalnymi ogniskami (najczęściej wypalanie kabli przez „złomiarzy”) – również sprawców karano.
6)    spowodowanie rozbiórki 3 ruder,
7)    trzykrotnie, w różnym miejscu i czasie - zabezpieczenie zwierząt gospodarskich (koni i krów), które uciekły właścicielom.
8)    ustalenie kilku sprawców nielegalnych wycinek drzew oraz asysta udzielana urzędnikom Wydziału Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.
9)    utrzymanie stanu nieumieszczania ulotek za wycieraczkami samochodów,
10)    wykonanie 31 konwojów przy przewozie pieniędzy gminy,
11)    ustalenia meldunkowe - 217 razy, czynności te wykonywano na zlecenie Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
12)    pomoc prawna świadczona dla innych straży gminnych (miejskich) – 185 razy,
13)    przeprowadzenie 302 kontroli oświetlenia miasta,
14)    dokonanie 387 kontroli oznakowania ulic.
Straż Miejska w Rumi w roku 2013 zabezpieczała wiele procesji, przejść pielgrzymek i innych zdarzeń religijnych, a w tym w 100 % procesje Bożego Ciała we wszystkich parafiach Rumi. Strażnicy, wspólnie z Policją zabezpieczyli przebieg i obchody Wszystkich Świętych.
Straż Miejska w Rumi brała udział w zabezpieczeniu plenerowych imprez sportowych takich jak zawody i konkursy dla dzieci i młodzieży, zawody kolarskie i w chodzie sportowym, mecze piłki nożnej i rugby, biegi na orientację, przejazdy rowerzystów i innych.
    Straż Miejska w Rumi brała udział w zabezpieczeniu wszystkich 13 festynów organizowanych na terenie miasta.
Straż Miejska współpracowała 43 razy z Państwową Strażą Pożarną i 187 razy z Policją, 2 razy ze Strażą Leśną, 2 razy ze Strażą Graniczną, 6 razy z agencjami ochrony, 1 raz z Sanepidem, 59 razy z innymi instytucjami. Straż Miejska uczestniczyła w ćwiczeniach organizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
W 2013 r. Straż Miejska brała aktywny udział w realizacji programu „Rumia Bezpieczne Miasto”. W ramach tej akcji przeprowadzono 30 prelekcji w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zajęcia w terenie na tematy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, w tym „bezpieczna droga do szkoły”, „odpowiedzialność karna nieletnich”, „bezpieczny rowerzysta”. Wspólnie z Policją przeprowadzono konkursy rowerowe (miejskie i powiatowe) w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi.
Łącznie prelekcje objęły ponad 1000 dzieci i młodzieży. Ponadto, w ramach tego przedsięwzięcia we wrześniu SM zabezpieczała przejścia dla pieszych w miejscach dużego ruchu dzieci do i ze szkół.
Komendant podsumował także koszty utrzymania Straży Miejskiej. Wyniosły one w sumie 1.651.095,86 zł. A jakie koszty ponieśli mieszkańcy na utrzymanie Straży Miejskiej w Rumi ? Odejmując dochody z mandatów karnych od wydatków i dzieląc na ilość mieszkańców oraz na ilość miesięcy okazało się, że w 2013 r. Straż Miejska w Rumi kosztowała każdego podatnika - mieszkańca Rumi 1 zł i 63 groszy miesięcznie, a zatem 1 pracownik straży kosztował każdego podatnika 6 groszy miesięcznie.
Na zakończenie komendant stwierdził, że Straż Miejska w Rumi w swoich działaniach z powodzeniem realizuje naczelne zadania ustawowe – ochronę spokoju i porządku oraz porządku w komunikacji w Rumi.
Rada Miejska, Pani Burmistrz i Komisja Bezpieczeństwa Rady Miejskiej – ocenili pozytywnie działalność Straży Miejskiej w Rumi w 2013 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 30 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych z psami oraz 3 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 147 wykroczeń, które w 90 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 52 mandatami karnymi, skierowano 12 wniosków do sądu. Kontrolowano 42 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 51 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 22 osoby. Zabezpieczono 1 imprezę masową.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia 19 - 25 maja 2014 r.
26.05.2014.
   W minionym tygodniu Straż Miejska podjęła 65 interwencji zleconych przez mieszkańców i drugie tyle interwencji własnych. Stosunkowo dużo interwencji zlecanych nie potwierdziło się.
    W dniu 19 maja strażnicy tuż przed południem powiadomili UM o uszkodzonej huśtawce na placu zabaw przy ul. Kombatantów. Rewirowi kontrolowali cały szereg posesji na ul. Grunwaldzkiej pod względem posiadania wymaganych pojemników na śmieci. O godz. 15.42 podniesiono nietrzeźwego na ul. Władysława IV, który doszedł do siebie i udał się do miejsca zamieszkania o własnych siłach. O godz. 15.50 strażnicy asystowali JRG przy kolizji na ul. Wybickiego.
    W dniu 20 maja o godz. 9.10 strażnicy otrzymali informację o leżącym mężczyźnie przy wejściu na Targowisko z ul. Kościelnej. Osobę przewieziono do domu i przekazano rodzinie. Był bardzo nietrzeźwy. Identyczne zdarzenie i identycznie zakończone miało miejsce o godz. 12.40 przy torach kolejowych na ul. Piaskowej. Mężczyznę również odwieziono do domu. O godz. 21.00 sprawdzono 3 mężczyzn na placu zabaw na ul. Gdańskiej, których zgłaszający posądził o publiczne spożywanie alkoholu. Alkoholu nie potwierdzono, a mężczyźni rozeszli się.
    W dniu 21 maja rewirowi w dalszym ciągu kontrolowali posesje pod względem zgodności ilości pojemników na śmieci z ilością mieszkańców i złożonymi deklaracjami na ul. Władysława IV i Sadowej. Strażnicy kontrolowali również legalność handlu truskawkami z przenośnych straganów. Nielegalny handel zlikwidowano. O godz. 8.42 patrol SM wezwał pogotowie ratunkowe na ul. Starowiejska do mężczyzny, który upadł na chodnik. Mężczyznę zabrano do szpitala. O godz. 10.56 wystawiono wezwanie kierowcy, który zaparkował pojazd na miejscu dla niepełnosprawnego na ul. Warszawskiej. O godz. 13.18 strażnicy poszukiwali na ul. 3 Maja kota, któremu przywiązano słoik do szyi. Nie znaleziono takiego kota. O godz. 19.29 na posesji przy ul. Brzozowej sprawdzono zaświadczenie o szczepieniu psa – sprawcy pogryzienia w dniu 11 maja. Właściciel posiadał zaświadczenie.
    W dniu 22 maja patrol SM wezwał pogotowie energetyczne na ul. Dębogórską, gdzie maszyna zerwała kable energetyczne. Do czasu przyjazdu pogotowia strażnicy zabezpieczali niebezpieczne miejsce. Przed godziną 9.00 patrol zabezpieczał miejsce rozlanego oleju na jezdni ul. Dąbrowskiego do czasu usunięcia przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą. O godz. 9.27 wezwano pogotowie ratunkowe do mężczyzny, który upadł w okolicy stacji benzynowej. Pogotowie zabrało go do szpitala.
W dniu 22 maja w godz. wieczornych dwukrotnie podejmowano interwencje wobec grup mężczyzn, które miały spożywać alkohol na ul. Torowej i Dąbrowskiego. Naocznie alkoholu nie potwierdzono, jednak mężczyzn pouczono. Obie grupy po interwencjach rozeszły się.
W dniu 23 maja w godzinach porannych stwierdzono usuwanie się ziemi pod chodnikiem na ul. Robotniczej, a na skrzyżowaniu ul. Abrahama ze Starowiejską zapadniętą studzienkę kanalizacyjną. Informacje niezwłocznie przekazano do UM. Wieczorem kontrolowano teren przy ul Wiązowej, gdzie mieszkaniec wyrzucił gruz z posesji na drogę. Stwierdził, że będzie umacniał płot. Czynności w tej sprawie nie zostały jeszcze zakończone.
W dniu 24 maja o godz. 13.00 dobudzono mężczyznę w śmietniku przy ul. Gdańskiej. Nie potrzebował pomocy – udał się w swoją stronę. Przed godziną 15.00 w Rumi spadł potężny deszcz. Dyżurny SM przyjął od godz. 15.00 do 19.00 14 interwencji których treść łączyła się z ulewą. Zalane piwnice, wdzieranie się wody na posesje, tryskanie wody ze studzienek burzowych, groźba wylania rzeki na ul. Młyńskiej. Tam utworzył się zator i woda opadła, gdy mieszkaniec zator ten usunął. Skutki ulewy usuwane były przez stosowne służby przez całą niedzielę. O godz. 18.25 ukarano mandatem osobę wypalającą kable na ul. Przemysłowej.
W niedzielę 25 maja Straż Miejska w Rumi pracowała normalnie z uwagi na Wybory do Parlamentu Europejskiego i festyn odbywający się w parku w Janowie. Poza jedną interwencją dotyczącą odwiezienia nietrzeźwego mężczyzny do domu poważniejszych naruszeń porządku publicznego nie stwierdzono.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 30 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych z psami oraz 4 z Policją. 4 razy współpracowano z Państwową Strażą Pożarną. Działania te pozwoliły ujawnić 179 wykroczeń, które w 105 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 71 mandatami karnymi, skierowano 8 wniosków do sądu. Kontrolowano 36 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 65 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 33 osoby.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia 12 - 18 maja 2014 r.
19.05.2014.
    Miniony tydzień był spokojny. W Rumi panował porządek publiczny. Większość zdarzeń miała charakter marginalny.
    W dniu 12 maja o godz. 10.00 zgłoszono, że w okolicy Dworca PKP na ławce śpi mężczyzna. Dobudzony udał się do domu o własnych siłach. Następnie przez cały dzień poza kilkoma niepotwierdzonymi informacjami (a to o spożywaniu alkoholu, a to o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach, a to o biegającym luzem psie) nic ważnego nie wydarzyło się. Dopiero kilka minut po 20.00 na ul. Poznańskiej wystawiono wezwanie do stawiennictwa kierowcy, który zaparkował na miejscu dla osoby niepełnosprawnej.
    W dniu 13 maja o godz. 11.00 przyjęto informację o potrąconym psie na ul. Poznańskiej. Przy próbie zabrania zwierzaka – pies uciekł. Podobne zdarzenie było na ul. Pułaskiego o godz. 14.00. Zastano tam kota siedzącego pod samochodem, który wyglądał na chorego. Przy próbie załadowania go do klatki – szybko uciekł. O godz. 19.27 zgłoszono spróchniałą huśtawkę na placu zabaw przy ul. Żwirowej. Strażnicy ogrodzili huśtawkę taśmą ostrzegawczą. Uszkodzenie zgłoszono do Urzędu Miasta.
    W dniu 14 maja o godz. 7.56 wystawiono wezwanie kierowcy, który zaparkował pojazd na ścieżce rowerowej przy ul. Gdańskiej 41, a zaraz po godz. 9.00 podobne wezwanie pozostawiono kierowcy, który zaparkował tuż przy przejściu dla pieszych na ul. Derdowskiego. O godz. 18.29 zgłoszono, że na ul. Piaskowej dwóch mężczyzn prowadzi trzeciego - nietrzeźwego po torach kolejowych. Na miejscu zastano tylko jednego mężczyznę leżącego na torach bez świadomości. Rzeczywiście powodem był alkohol. Po ustaleniu tożsamości odwieziono go do domu. Gdzie podziali się dwaj pozostali panowie – nie wiadomo. Pozostawili go na pastwę losu. O godz. 21.20 zgłoszono, ze przy pomniku na ul. Chełmińskiej młodzież urządziła sobie libację. Informacja potwierdziła się jedynie częściowo – młodzież była, alkoholu nie było. Zakłócenia porządku również nie było, a młodzi ludzie byli trzeźwi.
    W dniu 15 maja rewirowi od rana skontrolowali kilkanaście posesji celem sprawdzenia, czy ilość mieszkańców jest zgodna ze złożonymi deklaracjami „śmieciowymi”. O godz. 11.40 sprawdzono informację o leżącej osobie na przystanku autobusowym na ul. Dąbrowskiego. Informacja ta nie potwierdziła się. Następnie patrol SM podjął 3 interwencje drogowe na ul. Paderewskiego, Katowickiej i Kombatantów. Dwóch kierowców wezwano, trzeciego pouczono po przestawieniu samochodu. O godz. 19.28 z boiska na ul. 1 Maja wyproszono dwóch młodych ludzi na skuterach. O godz. 22.00 na ul. stoczniowców zgłoszono, ze mężczyzna siedzi w samochodzie i obserwuje blok mieszkalny. Po wylegitymowaniu okazało się, że mężczyzna pokłócił się z żoną, siedzi w aucie i rozmyśla.
W dniu 16 maja o godz. 8.50 na ul. Grunwaldzkiej zgłoszono potrąconego psa przy składzie opału. Okazało się, że jest to teren Redy. Mimo to wezwano technika weterynarii. Ten jednak zwierzaka nie zastał. Prawdopodobnie zabrał go właściciel. O godz. 21.00 do pogotowia gazowego strażnicy przekazali informację o otwartej skrzynce gazowej na bloku przy ul. Gierosa.
W sobotę 17 maja nadal było spokojnie. Do godz. 15.00 odnotowano jedynie dwie interwencje drogowe dotyczące tamowania wjazdu. Obie na ul. Dąbrowskiego, tyle, że w dwóch skrajnych miejscach. O godz. 16.50 sprawdzono informację o spożywaniu alkoholu na ul. Gdańskiej (nie potwierdzono), a o godz. 17.15 stwierdzono wyrzucone śmieci na ul. Górniczej w lesie. Tę interwencję przejął rewirowy w poniedziałek rano. Noc z soboty na niedzielę minęła spokojnie i bez interwencji.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 31 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych z psami oraz 2 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 171 wykroczeń, które w 106 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 59 mandatami karnymi, skierowano 6 wniosków do sądu. Kontrolowano 65 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 39 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 16 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia 5 - 11 maja 2014 r.
12.05.2014.
    Poranek w dniu 5 maja obfitował w liczne interwencje drogowe dotyczące nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów. O godz. 12.20 mieszkanka ul. Sobieskiego zgłosiła, że z lasu wydobywa się dym. Rzeczywiście palił się las. Na miejscu była już Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Rumi, której strażnicy udzielili wsparcia. Pożar, a raczej jego zarzewie zostało zagaszone. O godz. 18.12 na ul. Marii Skłodowskiej Curie nakazano pewnej osobie zaprzestania oprysku na chwasty z powodu bawiących się w pobliżu dzieci.
    W dniu 6 maja, na zlecenie Urzędu Miasta, rewirowi przeprowadzili cały szereg kontroli posesji, właściciele których nie złożyli „deklaracji śmieciowych”. O godz. 10.05 w wieżowcu na ul. Krakowskiej chora kobieta zatrzasnęła drzwi wejściowe do lokalu. Strażnicy udzielili pomocy – drzwi otwarto. O godz. 19.00 dyspozytor ZKM zgłosił, że jakiś mężczyzna wchodzi przed nadjeżdżające autobusy na pętli przy Dworcu PKP. Okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy. Po rozmowie pouczającej pan udał się w dalszą podróż kolejką SKM. O 19.47 w lokalu na ul. Reja strażnicy zabezpieczyli psa zmarłego samotnego mężczyzny.
    W dniu 7 maja o godz. 10.00 patrol interweniował na zanieczyszczonej ul. Towarowej przez pojazdy – jak zgłoszono, wyjeżdżające z budowy. Okazało się, ze jest to piach naniesiony przez opady. Informację przekazano do UM celem zlecenia uprzątnięcia. Tego dnia mieszkańcy zgłosili kilka interwencji w związku z nieprawidłowym parkowaniem. Rewirowi kontynuowali kontrole posesji.
    W dniu 8 maja o godz. 15.00 zabezpieczono psa przywiązanego do bramy Stadionu MOSiR. Około godz. 17.15 – 17.50 na ul. Stoczniowców podjęto 2 interwencje: pierwsza dotyczyła grupy osób i spożywania alkoholu (nie potwierdziła się – spożycia nie było, a osoby rozeszły się po interwencji), druga dotyczyła psa puszczanego bez smyczy – właściciela pouczono. Po godzinie 19.00 sprawdzano teren budowy przy ul. Miłosza, gdzie miało mieć miejsce wycięcie drzewa. Okazało się, że drzewo nie zostało wycięte, tylko obsunęło się wraz z ziemią do wykopu.
    W dniu 9 maja podjęto kilka interwencji drogowych oraz kilka porządkowych. Ani jedno zgłoszenie dotyczące spokoju i porządku nie potwierdziło się.
W dniu 10 maja o godz. 14.00 sprawdzano rower, który miał leżeć porzucony obok hali MOSiR – był przypięty do płotu. O godz. 15.00 na ul. Objazdowej zgłoszono dewastację płotu posesji. Okazało się, że to właściciel posesji właśnie zabrał się za jego naprawę. O godz. 22.04 kobieta z bloku przy ul. Gdańskiej zgłosiła, że jej mąż chce popełnić samobójstwo. Rozmowa pouczająca z małżonkami zapobiegło tragedii. Interwencję realizował patrol mieszany Straży Miejskiej z Policją.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 28 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych z psami oraz 4 z Policją i innymi podmiotami. Działania te pozwoliły ujawnić 182 wykroczenia, które w 119 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 63 mandatami karnymi. Kontrolowano 65 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 42 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 21 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia okresu 23 kwietnia  4 maja 2014 r.
05.05.2014.
    Omawiany okres to czas świąt, wolnego czasu, festynów i wypoczynku mieszkańców. Czas ten minął w zasadzie spokojnie. Nie odnotowano żadnych poważniejszych zdarzeń, a dzięki słonecznej pogodzie Rumia „wypoczynkiem stała”.
    Już w dniu 23 kwietnia w godz. 11.10 – 12.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 odbyło się zgromadzenie publiczne „happening ekologiczny” zakończony barwnym przemarszem ulicami Rumi. Straż Miejska zabezpieczyła pokojowy przebieg zgromadzenia.
    Natomiast w dniu 26 kwietnia w sobotę odbył się doroczny Bieg Wielkanocny. W tym roku odbywał się na Szmelcie. Strażnicy zapewnili spokój i porządek publiczny podczas tej imprezy.
W dniu 24 kwietnia o godz. 22.15 na ul. Grunwaldzkiej znaleziono potrąconego dzika przez pojazd. Padlinę zwierzęcia zabrał technik weterynarii celem przekazania do badań pod kątem wirusa afrykańskiego pomoru świń.
W dniu 25 kwietnia o godz. 14.46 na ul. Sabata zgłoszono leżącego mężczyznę. Dobudzony udał się o własnych siłach do miejsca zamieszkania, gdzie zajęła się nim siostra. Podobne zdarzenie miało miejsce w dniu 26 kwietnia na ul. Pomorskiej o godz. 9.20. Ten mężczyzna dobudzony przez strażników również udał się do miejsca zamieszkania o własnych siłach. Inny mężczyzna tego samego dnia zasłabł i usiadł na chodniku ul. Dąbrowskiego o godz. 19.26. Po udzieleniu pomocy odtransportowany został do domu, gdzie zajęła się nim matka. Tego wieczora o 22.50 patrol SM „uciszył” skutecznie zbyt głośną imprezę w lokalu na ul. Gdańskiej.
O godz. 0.45 w dniu 27 kwietnia „uciszono” równie głośną imprezę na posesji przy ul. Sienkiewicza.
W dniu 28 kwietnia o godz. 10.50 w śmietniku przy ul. Gdańskiej 45 zaniemógł nietrzeźwy mężczyzna. Strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe, które zabrało go do szpitala. O godz. 15.00 dyżurny potrzymał informację, że na jezdni ul. Grunwaldzkiej w kierunku Redy leży niebezpieczny element samochodowy oderwany od jakiegoś pojazdu. Strażnicy zdjęli element z jezdni usuwając go poza pas drogowy. Tego dnia o godz. 17.00 na ul. Gdyńskiej mężczyzna został pogryziony przez psa. Wykroczenia nie stwierdzono, gdyż człowiek ten wszedł na posesję bez wiedzy właściciela. Mimo to zwierzę musi przejść obserwację weterynaryjną.
W dniu 30 kwietnia o godz. 19.00 wyproszono 3 osoby z pergoli śmietnika na ul. Gdańskiej. Spożywania alkoholu nie stwierdzono, jednak osoby zachowywały się głośno, co przeszkadzało mieszkańcom.
Bez zakłóceń przebiegły uroczystości 21 Ministranckiego Święta Dominika Savio w Rumi w dniach 30 kwietnia – 2 maja połączone z przemarszem po mszy z Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na Stadion MOSiR w godz. od 18.00 do 22.00 w dniu 30 kwietnia oraz zawodów lekkoatletycznych i piłkarskich w dniach 1 i 2 maja.
W dniu 1 maja o godz. 10.47 wezwano technika weterynarii na ul. Targową do rannego psa. O godz. 12.54 z piwnicy bloku przy ul. Gdańskiej wyproszono mężczyznę, który z przyniesionych szmat urządził sobie legowisko. Palił papierosy stwarzając zagrożenie pożarowe.
W dniu 2 maja o godz. 16.45 nakazano zagasić ognisko na posesji przy ul. Abrahama z powodu intensywnego dymu rozchodzącego się po okolicy. O godz. 17.05 patrol SM ujawnił wycięcie modrzewia na ul. Mickiewicza. Informację przekazano do Urzędu Miasta Rumi.
W dniu 3 maja o godz. 0.45 strażnicy interweniowali na posesji przy ul. Dębogórskiej, gdzie „uciszono” zbyt głośną imprezę.
W dniu 3 maja na Stadionie MOSiR odbył się festyn związany z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W trakcie festynu zarówno mecz piłkarski jak i występ wokalny i inne atrakcje odbyły się bez zakłóceń. Jednak już po zakończeniu imprezy pewien mężczyzna ukradł przedmiot z jednego z kramów. Strażnik w pościgu ujął złodzieja. Wezwano patrol Policji, któremu przekazano mężczyznę.
    W opisywanym czasie Straż Miejska w Rumi odbyła 41 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych z psami oraz 8 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 243 wykroczenia, które w 145 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 98 mandatami karnymi. Kontrolowano 46 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 67 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 15 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 21 22 23 24 25 nast. » koniec »»

Pozycje :: 221 - 230 z 249

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com