Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Informacja dla czytelników serwisu.
01.07.2013.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi uprzejmie informuje, że następny serwis informacyjny dotyczący działalności Straży Miejskiej w Rumi zostanie opublikowany na tej stronie internetowej w dniu 29 lipca 2013 r. i będzie obejmować okres od 24 czerwca do 28 lipca 2013 r.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski

 
Ogłoszenie o wynikach naboru
29.04.2013.
OGŁOSZENIE
o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko „aplikant” Straży Miejskiej w Rumi

Podaje się do wiadomości, że w dniu 26 kwietnia 2013 r. rozstrzygnięty został nabór na stanowisko „aplikanta” w Straży Miejskiej w Rumi. Dokumenty aplikacyjne złożyło 27 osób, z czego pozytywnie zweryfikowano dokumenty 18 osób. Po rozmowach kwalifikacyjnych w I etapie wyłoniono 5 najlepszych kandydatów:

1.    Dariusz Hennig z Rumi,
2.    Daniel Jeka z Rumi,
3.    Marcin Chankiewicz z Gdańska,
4.    Dariusz Hinc z Gdyni,
5.    Katarzyna Góral z Rumi.

W II etapie naboru najwięcej punktów uzyskał pan Dariusz Hennig z Rumi.
Pan Dariusz Hennig spełnia wszystkie warunki podstawowe i dodatkowe, a ponadto posiada kwalifikacje dodatkowe pożądane na stanowisku aplikanta straży miejskiej. Kandydat zaprezentował najlepszą wiedzę i umiejętności w wymaganym na tym stanowisku zakresie.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
 
Nabór na wolne stanowisko pracy
19.03.2013.
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RUMI
OGŁASZA NABÓR
NA  WOLNE STANOWISKO PRACY

Aplikant
1.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4)    wykształcenie wyższe lub średnie z co najmniej półrocznym stażem pracy w strażach gminnych lub Policji,
5)    nienaganna opinia.
2.    Wymagania dodatkowe:
1)    prawo jazdy, min. kat. B,
2)    dyspozycyjność,
3)    gotowość do odbycia przeszkolenia.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2)    czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach Prawo o ruchu drogowym,
3)    inne zadania związane z:
a)    ratowaniem zdrowia i życia obywateli,
b)    udziałem w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,
c)    zabezpieczaniem miejsc przestępstw, katastrof i innych zagrożeń,
d)    udziałem w zabezpieczaniu imprez masowych,
e)    doprowadzaniem nietrzeźwych do izby wytrzeźwień,
f)    zapobieganiem powstawaniu przestępstw i wykroczeń,
g)    informowanie społeczności o stanie i rodzajach występujących zagrożeń.
4.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kserokopie świadectw pracy,
4)    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5)    kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6)    kwestionariusz osobowy,
7)    kserokopia dokumentu tożsamości,
8)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10)    inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu,
11)    referencje (na żądanie).
Wymiar czasu pracy – pełny etat. Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – 1 maja 2013 r.
Umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres trzech miesięcy i umową na czas określony 1 roku.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Straży Miejskiej w Rumi z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi w terminie do 9 kwietnia 2013 r.
Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w Rumi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Straży Miejskiej w Rumi /www.sm.rumia.pl/, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Rumi.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Zmieniony ( 19.03.2013. )
 
Zasady opłacania mandatów karnych
13.02.2008.

Informuje się zainteresowanych, że mandat karny kredytowany i mandat karny zaoczny płatne są w terminie 7 dni od daty otrzymania. Nie zapłacenie mandatu karnego kredytowanego w terminie skutkuje ściągnięciem grzywny przez komornika za dodatkową opłatą. Nie zapłacenie mandatu karnego zaocznego w terminie skutkuje skierowaniem przez straż miejską wniosku do sądu o ukaranie, przy czym grzywna nakładana przez sąd wynosi od 20 zł do 5000 zł plus opłaty sądowe i administracyjne. Mandaty gotówkowe nakładane są tylko cudzoziemcom lub osobom nie posiadającym zameldowania i płatne są na miejscu funkcjonariuszowi w gotówce.  Komendant

Zmieniony ( 18.02.2008. )
 
Zobacz też…
«« start « poprz. 21 22 23 24 nast. » koniec »»

Pozycje :: 231 - 234 z 234

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com