Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Zaginął pies
09.03.2018.
Wybrany obraz
 
Ważniejsze wydarzenia od 26 lutego do 4 marca 2018 r.
05.03.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 46 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 100 wykroczeń, które w 80 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 20 mandatami karnymi. Wykonano 91 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 39 osób. 104 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Wykonano 11 skutecznych interwencji z informacji pochodzących z monitoringu.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi wzięła udział w zabezpieczeniu 2 dużych imprez plenerowych: w sobotę 3 marca - zgromadzenie organizowane przez Stowarzyszenie Narodowa Rumia, którego kulminacją było spotkanie przy Rondzie Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz w niedzielę 4 marca - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” przeprowadzony w centrum miasta. Obie imprezy przebiegły spokojnie bez naruszenia porządku publicznego.
Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 12 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 3 osoby ukarano mandatami, a 5 pouczono za spożywanie, a jedną osobę ukarano mandatem i dwie pouczono za naruszenie zasad obyczajności publicznej. Trzy osoby (w tym 2 nietrzeźwe, jedna z urazem głowy) odwieziono do szpitala przez wezwane pogotowie ratunkowe.
    2) Zwierzęta. Podjęto 11 interwencji w sprawie wałęsających się psów. Jednego psa odłowił technik weterynarii i odstawił do schroniska. Inne nie potwierdziły się. W jednym przypadku tymczasowo zajęła się psem osoba, która go znalazła.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 67 interwencji w różnych miejscach miasta. Łącznie 14 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 17 interwencji, w tym 10 związanych z uciążliwym dymem - nie ujawniono nikogo, kto spalałby niedozwolone substancje (2 osoby pouczono gdyż stwierdzono u nich składowane pocięte meble). Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta. 3 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych.
    5) Inne. Pięciokrotnie strażnicy udzielili pomocy mieszkańcom przy uruchomieniu pojazdów. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 4 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 3 pouczono. 4 osób pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 1 osobę ukarano za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 19 do 25 lutego 2018 r.
26.02.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 50 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 165 wykroczeń, które w 125 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 36 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 93 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 36 osób. 155 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Wykonano 17 skutecznych interwencji z informacji pochodzących z monitoringu.
W dniu 23 lutego 2018 r. Straż Miejska w Rumi po raz drugi wzięła udział w akcji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku „Bezpieczny Pieszy”. W ramach tej akcji strażnicy w sposób wzmożony podejmowali interwencje własne w sprawach o wykroczenia mające wpływ na możliwość wystąpienia potrąceń pieszych. Przez dwie zmiany 15 strażników podjęło 30 interwencji: wobec pieszych (19) i kierujących (11) nakładając 5 mandatów karnych (piesi - 4, kierujący - 1) i pouczając 24 osoby (piesi 16, kierujący - 8). Jeden wniosek o ukaranie zostanie skierowany wobec pieszego do sądu, ponieważ odmówił przyjęcia mandatu karnego. Relację z działań przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 18 osób, z których 7 ukarano. Pozostałe osoby zostały pouczone. Jedną osobę ukarano mandatem i dwie pouczono za naruszenie zasad obyczajności publicznej polegającej na leżeniu w miejscach publicznych po nadmiernym spożyciu alkoholu. Trzy osoby nietrzeźwe odwieziono do domu, do jednej wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało ja do szpitala.
    2) Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji w sprawie wałęsających się psów. 2 psy odłowił technik weterynarii i odstawił do schroniska. Jeden właściciel psa został ukarany za niedopilnowanie swojego zwierzęcia. W dniu 19 lutego o godz. 18.00 patrol Straży Miejskiej udał się na wskazaną przez zgłaszającego posesję przy ul. Tysiąclecia celem sprawdzenia sposobu trzymania psa. Na miejscu stwierdzono, że pies nie żyje. Leżał przy budzie przywiązany łańcuchem o długości ok. 1 metra. Właściciel stwierdził, że pies chyba zdechł dzień wcześniej. Nie miał książeczki zdrowia. Pytany właściciel nie pamiętał imienia psa, oświadczył, że nie troszczył się o jego stan zdrowia. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, na miejsce wezwano patrol Policji i przekazano notatkę urzędową wraz z dokumentacją fotograficzną. Właściciel psa prawdopodobnie odpowie przed sądem za swoje zaniedbania wobec zwierzęcia. Zdjęcia nie nadają się do publikacji ze względu na ich drastyczność.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 112 interwencji w różnych miejscach miasta. Łącznie 21 osób ukarano mandatem, wobec 4 wszczęto czynności zmierzające do skierowania wniosków o ukaranie do sądu, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 18 interwencji, w tym 13 związanych z uciążliwym dymem. Stwierdzono nieprawidłowości w 5 przypadkach - głównie spalanie odpadów po meblach. Nałożono 4 mandaty karne. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta. 1 osobę pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 4 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano i 2 pouczono. 7 osób pouczono i 1 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 2 osoby pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
KOMENDANT STRAZY MIEJSKIEJ W RUMI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
21.02.2018.
Aplikant
Informacja o warunkach pracy:
Miejsce pracy – teren miasta. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.
1.    Wymagania niezbędne:
         1)    obywatelstwo polskie,
         2)    ukończone 21 lat,
         3)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
         4)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub ścigane z oskarżenia  
                publicznego w tym również przestępstwa skarbowe,                                             
         5)    wykształcenie średnie,
         6)    sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
         7)    uregulowany stosunek do służby wojskowej,
         8)    nienaganna opinia.
2.    Wymagania dodatkowe:
         1)    preferowane wykształcenie wyższe,
         2)    wskazany lecz nieobowiązkowy staż pracy w strażach gminnych,
         3)    prawo jazdy, min. kat. B,
         4)    dyspozycyjność,
         5)    gotowość do odbycia przeszkolenia.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
         1)    ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
         2)    czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w  
                przepisach Prawo o ruchu drogowym,         
         3)    inne zadania związane z:
                a)    ratowaniem zdrowia i życia obywateli,
                b)    udziałem w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,
                c)    zabezpieczaniem miejsc przestępstw, katastrof i innych zagrożeń,
                d)    udziałem w zabezpieczaniu imprez masowych,
                e)    doprowadzaniem nietrzeźwych do izby wytrzeźwień,
                f)    zapobieganiem powstawaniu przestępstw i wykroczeń,
                g)    informowanie społeczności o stanie i rodzajach występujących zagrożeń.
4.    Wymagane dokumenty:
         1)    życiorys (CV),
         2)    list motywacyjny,
         3)    kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
         4)    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
         5)    kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
         6)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,    
         7)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia
                publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
          8)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
                publicznych,                 
          9)    oświadczenie o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,

Wymiar czasu pracy – pełny etat. Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – 1 kwietnia 2018r.
Umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na czas określony 6  miesięcy i umową na czas określony 1 roku.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Straży Miejskiej w Rumi z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi w terminie do 6 marca 2018 r. lub przesłać pocztą na adres Straży Miejskiej w Rumi.
Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w Rumi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Straży Miejskiej w Rumi /www.sm.rumia.pl/, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.rumia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Rumi.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu w/w rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą   z dnia. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 902)”      i Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706)
 
Ważniejsze wydarzenia od 12 do 18 lutego 2018 r.
19.02.2018.
   W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 45 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 170 wykroczeń, które w 124 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 44 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 80 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 32 osoby. 167 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Wykonano 17 skutecznych interwencji z informacji pochodzących z monitoringu. Usunięto z drogi jeden wrak pojazdu.
W dniu 16 lutego 2018 r. Straż Miejska w Rumi wzięła udział w akcji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku „Bezpieczny Pieszy”. W ramach tej akcji strażnicy w sposób wzmożony podejmowali interwencje własne w sprawach o wykroczenia mające wpływ na możliwość wystąpienia potrąceń pieszych. Przez dwie zmiany 14 strażników podjęło 51 interwencji wobec pieszych (26) i kierujących (22) nakładając 12 mandatów karnych (piesi - 5, kierujący - 7) i pouczając 36 osób (piesi 21, kierujący - 15). Trzem osobom zwrócono uwagę. Relację z działań przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 23 osób, z których 12 ukarano. Pozostałe osoby zostały pouczone. Jedną osobę ukarano mandatem i jedną pouczono za naruszenie zasad obyczajności publicznej polegającej na leżeniu w miejscach publicznych po nadmiernym spożyciu alkoholu.
    2) Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji w sprawie wałęsających się psów. 3 psy odłowił technik weterynarii i odstawił do schroniska. Jeden właściciel psa został ukarany za niedopilnowanie swojego zwierzęcia. Usunięto jedną padlinę kota.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 110 interwencji w różnych miejscach miasta, których liczba była większa niż zwykle w związku z akcją „Bezpieczny Pieszy”. Łącznie 26 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono. Przeciwko dwóm kierowcom zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu.
    4) Czystość miasta. Podjęto 12 interwencji, w tym 5 związanych z uciążliwym dymem. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta. 5 osób pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 6 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano, a 4 pouczono. 10 osób pouczono i dwie ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 3 osoby pouczono i 2 ukarano za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 31 - 40 z 261

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com