Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RUMI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
07.01.2016.
Aplikant
Informacja o warunkach pracy
Miejsce pracy – teren miasta. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2015 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6 %.

1.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4)    wykształcenie średnie,
5)    nienaganna opinia.
2.    Wymagania dodatkowe:
1)    pożądane wykształcenie wyższe,
2)    wskazany lecz nieobowiązkowy staż pracy w strażach gminnych,
3)    prawo jazdy, min. kat. B,
4)    dyspozycyjność,
5)    gotowość do odbycia przeszkolenia.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2)    czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach Prawo o ruchu drogowym,
3)    inne zadania związane z:
a)    ratowaniem zdrowia i życia obywateli,
b)    udziałem w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,
c)    zabezpieczaniem miejsc przestępstw, katastrof i innych zagrożeń,
d)    udziałem w zabezpieczaniu imprez masowych,
e)    doprowadzaniem nietrzeźwych do izby wytrzeźwień,
f)    zapobieganiem powstawaniu przestępstw i wykroczeń,
g)    informowanie społeczności o stanie i rodzajach występujących zagrożeń.
4.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kserokopie świadectw pracy,
4)    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5)    kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6)    kwestionariusz osobowy,
7)    kserokopia dokumentu tożsamości,
8)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10)    inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu,
11)    referencje (na żądanie).
Wymiar czasu pracy – pełny etat. Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – 8 lutego 2016 r.
Umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na  czas określony 12 miesięcy.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Straży Miejskiej w Rumi z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi w terminie do 19 stycznia 2016 r.
Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w Rumi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Straży Miejskiej w Rumi /www.sm.rumia.pl zakładce BIP Straży Miejskiej w Rumi/, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Rumi.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
Zmieniony ( 07.01.2016. )
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 28 grudnia 2015 r. do 03 stycznia 2016 r.
04.01.2016.
   W minionym tygodniu strażnicy prawdopodobnie uratowali życie 4 osobom.
W dniu 28 grudnia o godz. 8.05 operator monitoringu w SM ujawnił osoby spożywające alkohol w miejscu zabronionym na ul. Pomorskiej. Trzy osoby zostały ukarane mandatami karnymi. O godz. 13.50 urzędnicy UM zgłosili, że za budynkiem urzędu mężczyzna próbuje się powiesić. Natychmiast wysłany patrol zapobiegł nieszczęściu. Wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala. O godz. 16.54 na kładce SKM Janowo zabezpieczono i oznakowano wystający element grożący urazem, powiadomiono UM o zagrożeniu. O godz. 20.18 usunięto 7 osób z 10-tego piętra wieżowca przy ul. Abrahama. Hałasowali.
W dniu 29 grudnia strażnicy rozpoczęli kontrole handlu fajerwerkami. Okazało się, że nie wszyscy handlowcy załatwili konieczne formalności. Wypisano kilka mandatów, powiadomiono Urząd Miasta. O godz. 15.05 patrol usunął z Urzędu Miasta mężczyznę niewłaściwie się zachowującego. Odwieziono go najpierw do MOPS, potem do miejsca pobytu. Tego dnia patrole kontrolowały miejsca pobytu bezdomnych. Proponowano im miejsca noclegowe i dojazd do Gdyni do schroniska. Nikt nie chciał skorzystać z pomocy.
W dniu 30 grudnia przed południem strażnicy podjęli kilka interwencji drogowych zgłoszonych przez mieszkańców. Nadal kontrolowano stoiska z fajerwerkami. O godz. 13.40 na ul. Wileńskiej interweniowano wobec mężczyzny, którego prowadziło dwoje dzieci. Zgłaszający mieszkaniec twierdził, że mężczyzna jest pijany. Jak się okazało, dzieci prowadziły niepełnosprawnego ojca w związku z awarią wózka inwalidzkiego. O godz. 13.50 przekazano technikowi weterynarii informację o psie zabłąkanym na targowisku. Psa zabrano do schroniska. O godz. 15.30 i 16.30 wskutek zgłoszeń kontrolowano dwa miejsca pod względem prawidłowości trzymania zwierząt – psy i kozy (posesja na ul. Łąkowej) oraz psa na ul. Klonowej. Nieprawidłowości nie stwierdzono. O godz. 16.43 udzielono pomocy osobie przebywającej na działce przy ul. Działkowców. Mówił, że jeśli nikt mu nie pomoże, to targnie się na życie. Wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala. O godz. 16.55 pouczono młodocianych „szalejących” na placu zabaw przy ul. Różanej. Zniszczeń nie stwierdzono. Tego wieczora było kilka wezwań do młodzieży używającej fajerwerków i petard. Udało się zakończyć wszystkie interwencje pomyślnie. Nikt nie odniósł obrażeń.
W dniu 31 grudnia podjęto tylko kilka interwencji drogowych związanych z tamowaniem wjazdu i wyjazdu. O godz. 12.20 przewieziono do Komisariatu Policji mężczyznę, który ukradł piwo ze stacji paliw przy ul. Grunwaldzkiej. O godz. 18.37 znaleziono nietrzeźwego mężczyznę leżącego obok torów na ul. Sobieskiego. Po udzieleniu mu pierwszej pomocy odwieziono go do domu. Mężczyznę odebrała małżonka. O godz. 19.33 zabrano psa z ul. Tysiąclecia. Technik weterynarii zabrał zwierzę do schroniska. O godz. 0.48 znaleziono leżącego na ławce przy ul. Żwirki i Wigury nietrzeźwego do nieprzytomności, wyziębionego młodego mężczyznę. Wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało go do szpitala. O godz. 1.20 wezwano technika weterynarii na ul. Wiązową, skąd zabrał błąkającego się psa husky. O godz. 2.15 z ul. Mickiewicza odwieziono do domu dwóch kompletnie pijanych mężczyzn.
W dniu 2 stycznia o godz. 21.43 odwieziono do miejsca zamieszkania nietrzeźwego mężczyznę, który zaniemógł i siedział w tunelu Dworca PKP.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 25 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych oraz 2 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 97 wykroczeń, które w 43 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 39 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 15 wniosków o ukaranie. Wykonano 53 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 7 osób. 69 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 21 do 27 grudnia 2015 r.
29.12.2015.
Święta, święta i po świętach …Sądząc po ilości interwencji – były spokojne i bezpieczne.
W dniu 21 grudnia o godz. 12.00 z ul. Sienkiewicza strażnicy przywieźli do komendy psa, który przybłąkał się na jedną z posesji. Piesek był oznakowany, jednak identyfikator nie był z Rumi. Dlatego zwierzę trafiło do schroniska. O godz. 15.13 na ul. Gdańskiej na przystanku autobusowym pouczono 2 bezdomnych, którzy spożywali alkohol. Odeszli z tego miejsca. Również o godz. 22.04 pouczono 2 inne osoby, które spożywały piwo na ul. Kolejowej.
W dniu 22 grudnia w godzinach porannych podjęto kilka zgłoszonych interwencji drogowych. O godz. 11.20 interweniowano na ul. Żwirki i Wigury, gdzie stwierdzono zwisające przewody z drewnianego słupa. Dokumentację przekazano do UM. Podobna interwencja miała miejsce o godz. 15.00 na ul. Fredry, gdzie przewody zawisły nad jezdnią. Nie były to przewody elektryczne. Mieszkaniec obciął je. O godz.17.40 wyproszono bezdomnego mężczyznę z klatki schodowej budynku przy ul. Dąbrowskiego. Mieszkańcy nie życzyli sobie jego obecności.
W dniu 23 grudnia o godz. 8.50 strażnicy udzielili asysty pracownikom komunalnym przeglądającym śmieci z przepełnionego kosza ulicznego. Udało się ustalić i ukarać właściciela śmieci. O godz. 12.44 interweniowano wobec 2 osób spożywających alkohol na ul. Pomorskiej. Jedną osobę ukarano, a jedną pouczono. Tego dnia podjęto też kilka interwencji drogowych. O godz. 22.07 podniesiono nietrzeźwego mężczyznę z chodnika na ul. Dąbrowskiego. Ponieważ stan nietrzeźwości mógł zagrażać jego bezpieczeństwu – odwieziono go do komisariatu Policji. 
W dniu 24 grudnia podjęto tylko kilka interwencji drogowych związanych z tamowaniem wjazdu i wyjazdu.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 18 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych oraz 3 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 74 wykroczenia, które w 37 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 29 mandatami karnymi. Wykonano 34 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 5 osób. 31 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 
Załoga Straży Miejskiej w Rumi życzy mieszkańcom Rumi i ich gościom – pomyślnego, bezpiecznego i spokojnego 2016-tego Nowego Roku.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
Zmieniony ( 05.01.2016. )
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 14 do 20 grudnia 2015 r.
28.12.2015.
    W dniu 14 grudnia dokonano sprawdzenia usunięcia resztek plakatów wyborczych. Po kilku przedpołudniowych interwencjach drogowych, o godz. 16.08 na ul. Pomorskiej na przystanku autobusowym zastano leżącą kobietę. Udzielono jej pierwszej pomocy, po czym w związku z oświadczeniem, że nie potrzebuje pomocy medycznej, odwieziono do domu, gdzie odebrał ją mąż. Kilka chwil później podobna interwencja odbyła się na ul. Towarowej, skąd do domu odwieziono mężczyznę leżącego na chodniku. Też odmówił wezwania pogotowia ratunkowego. Nietypowa interwencja odbyła się ok. godz. 21.00 na ul. Katowickiej. Mieszkaniec poskarżył się na uciążliwy neon reklamowy. Właściciel placówki obiecał zmienić ten neon.
W dniu 15 grudnia rewirowi kontrolowali ilości osób zamieszkujących w wybranych lokalach na zlecenie UM. Raporty przekazano urzędnikom. Chwilę po godz. 12.00 strażnicy zasunęli pokrywę otwartej studzienki przy wejściu do przychodni zdrowia od strony ul. Filtrowej, a następnie udali się do szkoły na ul. Grunwaldzką, gdzie przybłąkał się pies. Wezwano technika weterynarii, który odłowił zwierzę. Tego dnia do godz. 15.00 skontrolowano trzy piece z uwagi na gęsty dym. Wszędzie palono drewnem. Między godz. 15.00 i 16.00 w centrum Rumi (ul. Dąbrowskiego) patrol trzykrotnie interweniował w związku ze zgłoszeniami o spożywaniu alkoholu w miejscach zabronionych. Interwencje zakończyły się trzema wnioskami o ukaranie do sądu. O godz. 19.00 jeszcze jedna interwencja „alkoholowa” odbyła się na ul. Sobieskiego. Trzech panów pouczono – to ich pierwsze wykroczenia. Tego wieczoru podjęto też kilka zgłoszonych interwencji drogowych.
W dniu 16 grudnia o godz. 12.00 z ul. Hetmańskiej zgłoszono suczkę biegającą swobodnie po ulicy, a za nią rząd „adoratorów”. Patrol udał się pod wskazany adres, gdzie okazało się, że suczka jest już w domu, innych psów nie było. Właścicielkę pouczono o konieczności dopilnowania zwierzęcia. Tego dnia kontrolowano w Rumi handel choinkami. Raporty przekazano do UM. Ktoś rozpoczął handel o 1 dzień za wcześnie (w porównaniu do umowy), ktoś inny nie wniósł opłaty targowej. O godz. 16.00 zgłoszono dwie osoby leżące na ul. Starowiejskiej w pobliżu Dworca PKP. Obie osoby dobudzono, nie żądali pomocy, oddalili się o własnych siłach. Do końca zmiany podjęto jeszcze trzy interwencje z wałęsającymi się psami (wezwano pracownika weterynarii) i jedną nie potwierdzoną interwencję „kominową”.
W dniu 17 grudnia o godz. 10.12 sprawdzono „dziwne zawiniątko” obok ogrodów działkowych przy ul. Kosynierów. Wynik interwencji był bardzo prozaiczny. „Zawiniątko” okazało się starą kołdrą wypełniona śmieciami. Miejsce zgłoszono do uprzątnięcia przez służby komunalne. Następne trzy godziny wypełniły interwencje drogowe zgłaszane przez mieszkańców (m.in. nakazano przestawić autobus zaparkowany na pasie wydzielonym obok Dworca PKP). O godz. 14.05 strażnicy skutecznie usunęli z autobusu linii „R” mężczyznę, który uporczywie pojazdu opuścić nie chciał. O godz. 15.40 udokumentowano zniszczenia na klatce schodowej budynku przy ul. Kombatantów (powiadomiono Administrację Budynków Komunalnych), a godz. 15.44 przechylone drzewo nad posesją przy ul. Mieszka I (powiadomiono UM). Między godzinami 15.40, a 16.40 podejmowano dwie interwencje związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych: na ul. Ceynowy i na ul. Dąbrowskiego. Interwencje zakończyły się pouczeniami. O godz. 17.01 udzielono asysty JRG przy siłowym wejściu do lokalu na ul. Towarowej. Wieczorem podjęto jeszcze kilka interwencji drogowych i znów jedną „kominową” (palono węglem).
W dniu 18 grudnia zaraz po godz. 10.00 nakazano przestawienie autobusu nieprawidłowo zaparkowanego na ul. Grunwaldzkiej. O godz. 15.00 na ul. Ceynowy podjęto 6 interwencji drogowych. Niektóre pojazdy kwalifikują się do uznania ich jako wraki. Trwa postępowanie zmierzające do zmuszenia właścicieli do usunięcia pojazdów we własnym zakresie. W przeciwnym przypadku Straż Miejska sama usunie pojazdy na koszt właścicieli. O godz. 18.11 na ul. Torowej zastano leżącego mężczyznę. W trakcie czynności pojawił się brat, który zabrał mężczyznę do swojego domu. O godz. 19.15 strażnicy wykonali dokumentację znaku drogowego na ul. Kosynierów wygiętego po kolizji (przekazano do UM), a o godz. 21.07 wezwali technika weterynarii po bezpańskiego psa zabezpieczonego przez mieszkankę na swojej posesji. O godz. 23.05 udzielono pomocy nietrzeźwemu, który padł przed sklepem na ul. Stoczniowców. Wezwano pogotowie ratunkowe. Mężczyznę, po zbadaniu przez lekarza odwieziono do domu. O godz. 0.03 wezwano technika weterynarii na ul. Ceynowy, gdzie doszło do potrącenia psa przez pojazd. Zwierzę odjechało do lecznicy.
W dniu 19 grudnia o godz. 9.00 sprawdzono trzy osoby na ul. Krzywej, które miały trenować strzelanie z wiatrówki. Strzelania nie było. Pozostałe interwencje tego dnia aż do wieczora (było ich 5) dotyczyło nieprawidłowego parkowania w różnych rejonach miasta. Noc z 19 na 20 grudnia minęła spokojnie. Nie było żadnych zgłoszeń. Patrole kontrolowały miejsca zagrożone.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole własne zmotoryzowane i piesze oraz 5 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 186 wykroczeń, które w 91 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 92 mandatami karnymi. Wykonano 76 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 35 osób. 83 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
    Załoga Straży Miejskiej w Rumi życzy mieszkańcom Rumi i ich gościom – zdrowych, spokojnych i wesołych świąt.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 14 do 20 grudnia 2015 r.
21.12.2015.
   W dniu 14 grudnia dokonano sprawdzenia usunięcia resztek plakatów wyborczych. Po kilku przedpołudniowych interwencjach drogowych, o godz. 16.08 na ul. Pomorskiej na przystanku autobusowym zastano leżącą kobietę. Udzielono jej pierwszej pomocy, po czym w związku z oświadczeniem, że nie potrzebuje pomocy medycznej, odwieziono do domu, gdzie odebrał ją mąż. Kilka chwil później podobna interwencja odbyła się na ul. Towarowej, skąd do domu odwieziono mężczyznę leżącego na chodniku. Też odmówił wezwania pogotowia ratunkowego. Nietypowa interwencja odbyła się ok. godz. 21.00 na ul. Katowickiej. Mieszkaniec poskarżył się na uciążliwy neon reklamowy. Właściciel placówki obiecał zmienić ten neon.
W dniu 15 grudnia rewirowi kontrolowali ilości osób zamieszkujących w wybranych lokalach na zlecenie UM. Raporty przekazano urzędnikom. Chwilę po godz. 12.00 strażnicy zasunęli pokrywę otwartej studzienki przy wejściu do przychodni zdrowia od strony ul. Filtrowej, a następnie udali się do szkoły na ul. Grunwaldzką, gdzie przybłąkał się pies. Wezwano technika weterynarii, który odłowił zwierzę. Tego dnia do godz. 15.00 skontrolowano trzy piece z uwagi na gęsty dym. Wszędzie palono drewnem. Między godz. 15.00 i 16.00 w centrum Rumi (ul. Dąbrowskiego) patrol trzykrotnie interweniował w związku ze zgłoszeniami o spożywaniu alkoholu w miejscach zabronionych. Interwencje zakończyły się trzema wnioskami o ukaranie do sądu. O godz. 19.00 jeszcze jedna interwencja „alkoholowa” odbyła się na ul. Sobieskiego. Trzech panów pouczono – to ich pierwsze wykroczenia. Tego wieczoru podjęto też kilka zgłoszonych interwencji drogowych.
W dniu 16 grudnia o godz. 12.00 z ul. Hetmańskiej zgłoszono suczkę biegającą swobodnie po ulicy, a za nią rząd „adoratorów”. Patrol udał się pod wskazany adres, gdzie okazało się, że suczka jest już w domu, innych psów nie było. Właścicielkę pouczono o konieczności dopilnowania zwierzęcia. Tego dnia kontrolowano w Rumi handel choinkami. Raporty przekazano do UM. Ktoś rozpoczął handel o 1 dzień za wcześnie (w porównaniu do umowy), ktoś inny nie wniósł opłaty targowej. O godz. 16.00 zgłoszono dwie osoby leżące na ul. Starowiejskiej w pobliżu Dworca PKP. Obie osoby dobudzono, nie żądali pomocy, oddalili się o własnych siłach. Do końca zmiany podjęto jeszcze trzy interwencje z wałęsającymi się psami (wezwano pracownika weterynarii) i jedną nie potwierdzoną interwencję „kominową”.
W dniu 17 grudnia o godz. 10.12 sprawdzono „dziwne zawiniątko” obok ogrodów działkowych przy ul. Kosynierów. Wynik interwencji był bardzo prozaiczny. „Zawiniątko” okazało się starą kołdrą wypełniona śmieciami. Miejsce zgłoszono do uprzątnięcia przez służby komunalne. Następne trzy godziny wypełniły interwencje drogowe zgłaszane przez mieszkańców (m.in. nakazano przestawić autobus zaparkowany na pasie wydzielonym obok Dworca PKP). O godz. 14.05 strażnicy skutecznie usunęli z autobusu linii „R” mężczyznę, który uporczywie pojazdu opuścić nie chciał. O godz. 15.40 udokumentowano zniszczenia na klatce schodowej budynku przy ul. Kombatantów (powiadomiono Administrację Budynków Komunalnych), a godz. 15.44 przechylone drzewo nad posesją przy ul. Mieszka I (powiadomiono UM). Między godzinami 15.40, a 16.40 podejmowano dwie interwencje związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych: na ul. Ceynowy i na ul. Dąbrowskiego. Interwencje zakończyły się pouczeniami. O godz. 17.01 udzielono asysty JRG przy siłowym wejściu do lokalu na ul. Towarowej. Wieczorem podjęto jeszcze kilka interwencji drogowych i znów jedną „kominową” (palono węglem).
W dniu 18 grudnia zaraz po godz. 10.00 nakazano przestawienie autobusu nieprawidłowo zaparkowanego na ul. Grunwaldzkiej. O godz. 15.00 na ul. Ceynowy podjęto 6 interwencji drogowych. Niektóre pojazdy kwalifikują się do uznania ich jako wraki. Trwa postępowanie zmierzające do zmuszenia właścicieli do usunięcia pojazdów we własnym zakresie. W przeciwnym przypadku Straż Miejska sama usunie pojazdy na koszt właścicieli. O godz. 18.11 na ul. Torowej zastano leżącego mężczyznę. W trakcie czynności pojawił się brat, który zabrał mężczyznę do swojego domu. O godz. 19.15 strażnicy wykonali dokumentację znaku drogowego na ul. Kosynierów wygiętego po kolizji (przekazano do UM), a o godz. 21.07 wezwali technika weterynarii po bezpańskiego psa zabezpieczonego przez mieszkankę na swojej posesji. O godz. 23.05 udzielono pomocy nietrzeźwemu, który padł przed sklepem na ul. Stoczniowców. Wezwano pogotowie ratunkowe. Mężczyznę, po zbadaniu przez lekarza odwieziono do domu. O godz. 0.03 wezwano technika weterynarii na ul. Ceynowy, gdzie doszło do potrącenia psa przez pojazd. Zwierzę odjechało do lecznicy.
W dniu 19 grudnia o godz. 9.00 sprawdzono trzy osoby na ul. Krzywej, które miały trenować strzelanie z wiatrówki. Strzelania nie było. Pozostałe interwencje tego dnia aż do wieczora (było ich 5) dotyczyło nieprawidłowego parkowania w różnych rejonach miasta. Noc z 19 na 20 grudnia minęła spokojnie. Nie było żadnych zgłoszeń. Patrole kontrolowały miejsca zagrożone.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole własne zmotoryzowane i piesze oraz 5 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 186 wykroczeń, które w 91 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 92 mandatami karnymi. Wykonano 76 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 35 osób. 83 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
    Załoga Straży Miejskiej w Rumi życzy mieszkańcom Rumi i ich gościom – zdrowych, spokojnych i wesołych świąt.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 91 - 100 z 202

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com