Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
KOMENDANT STRAZY MIEJSKIEJ W RUMI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Aplikant
Informacja o warunkach pracy:
Miejsce pracy – teren miasta. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.
1.    Wymagania niezbędne:
         1)    obywatelstwo polskie,
         2)    ukończone 21 lat,
         3)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
         4)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub ścigane z oskarżenia  
                publicznego w tym również przestępstwa skarbowe,                                             
         5)    wykształcenie średnie,
         6)    sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
         7)    uregulowany stosunek do służby wojskowej,
         8)    nienaganna opinia.
2.    Wymagania dodatkowe:
         1)    preferowane wykształcenie wyższe,
         2)    wskazany lecz nieobowiązkowy staż pracy w strażach gminnych,
         3)    prawo jazdy, min. kat. B,
         4)    dyspozycyjność,
         5)    gotowość do odbycia przeszkolenia.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
         1)    ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
         2)    czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w  
                przepisach Prawo o ruchu drogowym,         
         3)    inne zadania związane z:
                a)    ratowaniem zdrowia i życia obywateli,
                b)    udziałem w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,
                c)    zabezpieczaniem miejsc przestępstw, katastrof i innych zagrożeń,
                d)    udziałem w zabezpieczaniu imprez masowych,
                e)    doprowadzaniem nietrzeźwych do izby wytrzeźwień,
                f)    zapobieganiem powstawaniu przestępstw i wykroczeń,
                g)    informowanie społeczności o stanie i rodzajach występujących zagrożeń.
4.    Wymagane dokumenty:
         1)    życiorys (CV),
         2)    list motywacyjny,
         3)    kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
         4)    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
         5)    kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
         6)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,    
         7)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia
                publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
          8)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
                publicznych,                 
          9)    oświadczenie o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,

Wymiar czasu pracy – pełny etat. Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – 1 kwietnia 2018r.
Umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na czas określony 6  miesięcy i umową na czas określony 1 roku.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Straży Miejskiej w Rumi z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi w terminie do 6 marca 2018 r. lub przesłać pocztą na adres Straży Miejskiej w Rumi.
Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w Rumi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Straży Miejskiej w Rumi /www.sm.rumia.pl/, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.rumia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Rumi.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu w/w rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą   z dnia. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 902)”      i Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706)
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com